Khu kt cửa khẩu Hoa Lư
 Bản in     Gởi bài viết  
Khu Kinh tế cửa khẩu Hoa Lư 

Khu Kinh tế cửa khẩu Hoa Lư - Những Quy Định Chung

 

STT

 

 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

1

Quy Định 1

 

1.1

 

 

 Ủy ban nhân dân tnh Bình Phước cam kết thc hin đầy đủ các chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tnh vi mc ưu đãi nht theo quy định ca Lut Đầu tư, Lut Doanh nghip và các văn bn quy định chi tiết hướng dn thi hành các Lut này và các văn bản quy phạm pháp lut khác cóliên quan.

 

1.2

 

Ngoài những quy định chính sách ưu đãi đầu tư chung, tỉnh Bình Phước quy định các chính sáchưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh theo các Điều, Khoản được nêu trong văn bản này.

 

2

Quy Định 2

 

1.1

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đảm bảo thực hiện đầy đủ, thuận lợi, nhanh chóng và ổn định, lâu dài những chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh.

 

1.2

Các nhà đầu tư đang được hưởng các ưu đãi đầu tư quy định tại Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Hợp tác xã  các Luật Thuế được tiếp tục hưởng các ưu đãi đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư đã được cấp.

 

1.3

Trường hợp pháp luật, chính sách mới được ban hành có các quyền lợi và ưu đãi cao hơn với quyền lợi và ưu đãi mà nhà đầu tư đã được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi, ưu đãi mới trong thời gian ưu đãi còn lại (nếu có) kể từ ngày pháp luật, chính sách mới có hiệu lực.

 

3

 

Quyền và nghĩa vụ của các nhà đầu tư

 

1.1

.Nhà đầu tư được quyền lựa chọn lĩnh vực đầu tư, hình thức đầu tư, quy mô đầu tư, địa bàn đầu tư phù hợp theo quy hoạch, trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm và các quyền khác theo quy định của pháp luật. Được đăng ký kinh doanh một hoặc nhiều ngành nghề, thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Được các cơ quan chức năng của tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi về môi trường pháp lý và cung cấp nhanh chóng, kịp thời các thông tin về quy hoạch, địa bàn, danh mục dự án đầu tư và các thông tin, số liệu cần thiết khác theo yêu cầu của nhà đầu tư trong phạm vi pháp luật cho phép.

 

1.2

Nhà đầu tư có nghĩa vụ tuân thủ các quy định pháp luật về hoạt động doanh nghiệp, về đầu tư và các quy định pháp luật liên quan khác của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thực hiện đúng tiến độ, thời gian, chuẩn bị các thủ tục đầu tư theo chủ trương chấp thuận đầu tư của tỉnh, triển khai dự án đầu tư đúng tiến độ, thời gian theo quy định của pháp luật.

 

4

Danh mc d án gi vn đầu tư - lĩnh vc, địa bàn ưu đãi đầu tư

 

1.1

Danh mục dự án gọi vốn đầu tư: (Theo Ph lục I đính kèm).

 

1.2

 

Danh mục lĩnh vc ưu đãi đầu tư: (Theo Ph lc II đính kèm

 

).

 1.3 Địa bàn ưu đãi đầu tư:
 

 

- Bình Long;

 

 

- Chơn Thành;

 

- Phước Long;

 

 

- Đồng Phú.

- Các KCN được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.
 1.4

 Thời gian giải quyết thủ tục đầu tư (Theo Phụ lục IIV đính kèm).


[Trở về]
Trang chủ