Quy hoạch ngành - lĩnh vực
Quy hoạch ngành Nông nghiệp & PTNT: QH 03 loại rừng 
Thực hiện Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, quy hoạch 03 loại rừng. Sau khi được Bộ Nông nghiệp & PTNT thẩm định, UBND tỉnh tỉnh Bình Phước đã...
Chi tiết >>>
Quy hoạch ngành Nông nghiệp & PTNT: QH phát triển ngành điều 
Bình Phước là tỉnh có diện tích trồng điều lớn nhất cả nước, để đảm bảo sự phát triển bền vững của cây điều, UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch ngành điều tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020 tại Quyết...
Chi tiết >>>
Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2015, tầm nhìn 2020 
Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2006-2020 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 194/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006, QH đặt ra mục tiêu kinh tế là chuyển dịch...
Chi tiết >>>
Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Bình phước thời kỳ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 
Đến nay, có những yếu tố mới đang và sẽ tác động mạnh đến sự phát triển của ngành thương mại cả nước trong đó có tỉnh Bình Phước. Trước hết, tiến trình hội nhập kinh tế vào khu vực và thế giới đang...
Chi tiết >>>
Trang chủ